Microsoft Excel - finanční funkce

Finanční funkce v Microsoft Excel umožňují snadno počítat účetní operace jako odpisy, úrokové sazby a další.


Finanční funkce v Microsoft Excel


Česká verze Anglická verze Od verze Popis funkce
ACCRINT ACCRINT Vrátí nahromaděný úrok z cenného papíru, ze kterého se úrok platí v pravidelných termínech.
ACCRINTM ACCRINTM Vrátí nahromaděný úrok z cenného papíru, ze kterého se úrok platí k datu splatnosti.
AMORDEGRC AMORDEGRC Vrátí odpis za každé účetní období pomocí koeficientu odpisu.
AMORLINC AMORLINC Vrátí odpis za každé účetní období.
BUDHODNOTA FV Vrátí budoucí hodnotu investice.
COUPDAYBS COUPDAYBS Vrátí počet dnů od začátku období placení kupónů do data splatnosti.
COUPDAYS COUPDAYS Vrátí počet dnů v období placení kupónů, které obsahuje den zúčtování.
COUPDAYSNC COUPDAYSNC Vrátí počet dnů od data zúčtování do následujícího data placení kupónu.
COUPNCD COUPNCD Vrátí následující datum placení kupónu po datu zúčtování.
COUPNUM COUPNUM Vrátí počet kupónů splatných mezi datem zúčtování a datem splatnosti.
COUPPCD COUPPCD Vrátí předchozí datum placení kupónu před datem zúčtování.
CUMIPMT CUMIPMT Vrátí kumulativní úrok splacený mezi dvěma obdobími.
CUMPRINC CUMPRINC Vrátí kumulativní jistinu splacenou mezi dvěma obdobími půjčky.
ČISTÁ.SOUČHODNOTA NPV Vrátí čistou současnou hodnotu investice vypočítanou na základě série pravidelných peněžních toků a diskontní sazby.
DISC DISC Vrátí diskontní sazbu cenného papíru.
DOLLARDE DOLLARDE Převede částku v korunách vyjádřenou zlomkem na částku v korunách vyjádřenou desetinným číslem.
DOLLARFR DOLLARFR Převede částku v korunách vyjádřenou desetinným číslem na částku v korunách vyjádřenou zlomkem.
DURATION DURATION Vrátí roční dobu cenného papíru s pravidelnými úrokovými sazbami.
EFFECT EFFECT Vrátí efektivní roční úrokovou sazbu.
FVSCHEDULE FVSCHEDULE Vrátí budoucí hodnotu počáteční jistiny po použití série sazeb složitého úroku.
INTRATE INTRATE Vrátí úrokovou sazbu plně investovaného cenného papíru.
ISPMT ISPMT Vypočte výši úroku z investice zaplaceného během určitého období.
MDURATION MDURATION Vrátí Macauleyho modifikovanou dobu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.
MÍRA.VÝNOSNOSTI IRR Vrátí vnitřní výnosové procento série peněžních toků.
MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI MIRR Vrátí vnitřní sazbu výnosu, přičemž kladné a záporné hodnoty peněžních prostředků jsou financované podle různých sazeb.
NOMINAL NOMINAL Vrátí nominální roční úrokovou sazbu.
ODDFPRICE ODDFPRICE Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč s odlišným prvním obdobím.
ODDFYIELD ODDFYIELD Vrátí výnos cenného papíru s odlišným prvním obdobím.
ODDLPRICE ODDLPRICE Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč s odlišným posledním obdobím.
ODDLYIELD ODDLYIELD Vrátí výnos cenného papíru s odlišným posledním obdobím.
ODPIS.LIN SLN Vrátí lineární odpis aktiva pro jedno období.
ODPIS.NELIN SYD Vrátí směrné číslo ročních odpisů aktiva pro zadané období.
ODPIS.ZA.INT VDB Vrátí odpis aktiva pro určité období nebo část období pomocí degresivní metody odpisu.
ODPIS.ZRYCH DB Vrátí odpis aktiva za určité období pomocí degresivní metody odpisu s pevným zůstatkem.
ODPIS.ZRYCH2 DDB Vrátí odpis aktiva za určité období pomocí dvojité degresivní metody odpisu nebo jiné metody, kterou zadáte.
PDURATION PDURATION 2013 Vrátí počet období potřebných k tomu, aby investice dosáhla určité hodnoty.
PLATBA PMT Vrátí hodnotu pravidelné splátky anuity.
PLATBA.ÚROK IPMT Vrátí výšku úroku investice za dané období.
PLATBA.ZÁKLAD PPMT Vrátí hodnotu splátky jistiny pro zadanou investici za dané období.
POČET.OBDOBÍ NPER Vrátí počet období pro investici.
PRICE PRICE Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, ze kterého se úrok platí v pravidelných termínech.
PRICEDISC PRICEDISC Vrátí cenu diskontního cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.
PRICEMAT PRICEMAT Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, ze kterého se úrok platí k datu splatnosti.
RECEIVED RECEIVED Vrátí částku obdrženou k datu splatnosti plně investovaného cenného papíru.
RRI RRI 2013 Vrátí ekvivalentní úrokovou sazbu pro daný růst investic.
SOUČHODNOTA PV Vrátí současnou hodnotu investice.
TBILLEQ TBILLEQ Vrátí výnos směnky státní pokladny ekvivalentní výnosu obligace.
TBILLPRICE TBILLPRICE Vrátí cenu směnky státní pokladny o nominální hodnotě 100 Kč.
TBILLYIELD TBILLYIELD Vrátí výnos směnky státní pokladny.
ÚROKOVÁ.MÍRA RATE Vrátí úrokovou sazbu vztaženou na období anuity.
XIRR XIRR Vrátí vnitřní výnosnost pro harmonogram peněžních toků, který nemusí být nutně periodický.
XNPV XNPV Vrátí čistou současnou hodnotu pro harmonogram peněžních toků, který nemusí být nutně periodický.
YIELD YIELD Vrátí výnos cenného papíru, ze kterého se úrok platí v pravidelných termínech.
YIELDDISC YIELDDISC Vrátí roční výnos diskontního cenného papíru, například směnky státní pokladny.
YIELDMAT YIELDMAT Vrátí roční výnos cenného papíru, ze kterého se úrok platí k datu splatnosti.

Naučit se používat různé funkce můžete na našich školeních. V naší nabídce naleznou vhodné školení začátečníci, pokročilí uživatelé i experti - školení Excel.