Microsoft Excel - funkce data a času

V této kategorii jsou zařazené všechny funkce Microsoft Excel určené pro práci s kalendářními daty a časem.


Česká verze Anglická verze Od verze Popis funkce
ČAS TIME Vrátí pořadové číslo určitého času.
ČASHODN TIMEVALUE Převede čas ve formě textu na pořadové číslo.
DATEDIF DATEDIF Vypočítá počet dnů, měsíců nebo roků mezi dvěma daty. Funkce je užitečná ve vzorcích, ve kterých potřebujete vypočítat věk.
DATUM DATE Vrátí pořadové číslo určitého data.
DATUMHODN DATEVALUE Převede datum ve formě textu na pořadové číslo.
DAYS DAYS 2013 Vrátí počet dní mezi dvěma daty.
DEN DAY Převede pořadové číslo na den v měsíci.
DENTÝDNE WEEKDAY Převede pořadové číslo na den v týdnu.
DNES TODAY Vrátí pořadové číslo dnešního data.
EDATE EDATE Vrátí pořadové číslo data, které označuje určený počet měsíců před nebo po počátečním datu.
EOMONTH EOMONTH Vrátí pořadové číslo posledního dne měsíce před nebo po zadaném počtu měsíců.
HODINA HOUR Převede pořadové číslo na hodinu.
ISOWEEKNUM ISOWEEKNUM 2013 Pro dané datum vrátí číslo týdne v roce podle standardu ISO.
MĚSÍC MONTH Převede pořadové číslo na měsíc.
MINUTA MINUTE Převede pořadové číslo na minutu.
NETWORKDAYS NETWORKDAYS Vrátí počet celých pracovních dnů mezi dvěma daty.
NETWORKDAYS.INTL NETWORKDAYS.INTL 2010 Vrátí počet celých pracovních dnů mezi dvěma kalendářními daty pomocí parametrů určujících, které dny náleží víkendům a kolik jich je.
NYNÍ NOW Vrátí pořadové číslo aktuálního data a času.
ROK YEAR Převede pořadové číslo na rok.
ROK360 DAYS360 Vrátí počet dnů mezi dvěma daty na základě roku s 360 dny.
SEKUNDA SECOND Převede pořadové číslo na sekundu.
WEEKNUM WEEKNUM Převede pořadové číslo na číslo představující číselnou pozici týdne v roce.
WORKDAY WORKDAY Vrátí pořadové číslo data před nebo po zadaném počtu pracovních dnů.
WORKDAY.INTL WORKDAY.INTL 2010 Vrátí pořadové číslo data před nebo po zadaném počtu pracovních dnů pomocí parametrů určujících, které dny náleží víkendům a kolik jich je.
YEARFRAC YEARFRAC Vrátí část roku vyjádřenou zlomkem a představující počet celých dní mezi počátečním a koncovým datem.

Naučit se používat různé funkce můžete na našich školeních. V naší nabídce naleznou vhodné školení začátečníci, pokročilí uživatelé i experti - školení Excel.