Microsoft Excel - funkce pro kompatibilitu

Kategorie funkce pro kompatibilitu přibyla nově ve verzi Excel 2007. Do této kategorie patří funkce pro zajištění kompatibility s předchozími verzemi Excelu. V nových verzích Excelu jsou tyto funkce nahrazeny novými nebo jsou pro vyšší přehlednost přejmenované. Pokud nepotřebujete zajistit kompatibilitu se staršími verzemi, je vhodnější používat nové funkce Microsoft Excel.


Česká verze Anglická verze Od verze Popis funkce
BETADIST BETADIST ve verzi 2007 je to statistická funkce Vrátí kumulativní distribuční funkci beta rozdělení.
BETAINV BETAINV ve verzi 2007 je to statistická funkce Vrátí inverzní funkci ke kumulativní distribuční funkci pro zadané beta rozdělení.
BINOMDIST BINOMDIST ve verzi 2007 je to stattistická funkce Vrátí hodnotu binomického rozdělení pravděpodobnosti jednotlivých veličin.
CONFIDENCE CONFIDENCE ve verzi 2007 je to statistická funkce Vrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru.
COVAR COVAR ve verzi 2007 je to statistická funkce Vrátí hodnotu kovariance, průměrnou hodnotu součinů párových odchylek.
CRITBINOM CRITBINOM ve verzi 2007 je to statistická funkce Vrátí nejmenší hodnotu, pro kterou má kumulativní binomické rozdělení hodnotu větší nebo rovnu hodnotě kritéria.
EXPONDIST EXPONDIST ve verzi 2007 je to statistická funkce Vrátí hodnotu exponenciálního rozdělení.
FDIST FDIST ve verzi 2007 je to statistická funkce Vrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F.
FTEST FTEST ve verzi 2007 je to statistická funkce Vrátí výsledek F-testu
GAMMADIST GAMMADIST ve verzi 2007 je to statistická funkce Vrátí hodnotu gama rozdělení.
GAMMAINV GAMMAINV ve verzi 2007 je to statistická funkce Vrátí inverzní funkci ke kumulativnímu gama rozdělení.
HYPGEOMDIST HYPGEOMDIST ve verzi 2007 je to statistická funkce Vrátí hodnotu hypergeometrického rozdělení.
CHIDIST CHIDIST ve verzi 2007 je to statistická funkce Vrátí jednostrannou pravděpodobnost rozdělení chí-kvadrát.
CHIINV CHIINV ve verzi 2007 je to statistická funkce Vrátí hodnotu funkce inverzní k distribuční funkci jednostranné pravděpodobnosti rozdělení chí-kvadrát.
CHITEST CHITEST ve verzi 2007 je to statistická funkce Vrátí test nezávislosti.
LOGINV LOGINV Vrátí inverzní funkci ke kumulativnímu logaritmicko-normálnímu rozdělení.
LOGNORMDIST LOGNORMDIST Vrátí hodnotu kumulativního logaritmicko-normálního rozdělení.
MODE MODE ve verzi 2007 je to statistická funkce Vrátí hodnotu, která se v množině dat vyskytuje nejčastěji.
NEGBINOMDIST NEGBINOMDIST ve verzi 2007 je to statistická funkce Vrátí hodnotu negativního binomického rozdělení.
NORM.INV NORM.INV 2010, V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce. Vrátí inverzní funkci k normálnímu kumulativnímu rozdělení.
NORMDIST NORMDIST ve verzi 2007 je to statistická funkce Vrátí hodnotu normálního kumulativního rozdělení.
NORMSDIST NORMSDIST ve verzi 2007 je to statistická funkce Vrátí hodnotu standardního normálního kumulativního rozdělení.
NORMSINV NORMSINV ve verzi 2007 je to statistická funkce Vrátí inverzní funkci ke standardnímu normálnímu kumulativnímu rozdělení.
PERCENTIL PERCENTILE ve verzi 2007 je to statistická funkce Vrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti.
PERCENTRANK PERCENTRANK ve verzi 2007 je to statistická funkce Vrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí množiny dat.
POISSON POISSON ve verzi 2007 je to statistická funkce Vrátí hodnotu distribuční funkce Poissonova rozdělení.
QUARTIL QUARTILE ve verzi 2007 je to statistická funkce Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat.
RANK RANK ve verzi 2007 je to statistická funkce Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel.
SMODCH STDEVP ve verzi 2007 je to statistická funkce Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru.
SMODCH.VÝBĚR STDEV Vypočte směrodatnou odchylku výběru.
TDIST TDIST Vrátí hodnotu Studentova t-rozdělení.
TINV TINV Vrátí inverzní funkci k distribuční funkci Studentova t-rozdělení.
TTEST TTEST ve verzi 2007 je to statistická funkce Vrátí pravděpodobnost spojenou se Studentovým t-testem.
VAR VARP ve verzi 2007 je to statistická funkce Vypočte rozptyl základního souboru.
VAR.VÝBĚR VAR ve verzi 2007 je to statistická funkce Vypočte rozptyl výběru.
WEIBULL WEIBULL ve verzi 2007 je to statistická funkce Vypočte rozptyl základního souboru včetně čísel, textu a logických hodnot.
ZAOKR.DOLŮ FLOOR V aplikacích Excel 2007 a Excel 2010 je to matematická a trigonometrická funkce. Zaokrouhlí číslo dolů směrem k nule.
ZTEST ZTEST ve verzi 2007 je to statistická funkce Vrátí jednostrannou hodnotu pravděpodobnosti z-testu.

Naučit se používat různé funkce můžete na našich školeních. V naší nabídce naleznou vhodné školení začátečníci, pokročilí uživatelé i experti - školení Excel.