Microsoft Excel - statistické funkce

Mezi statistickými funkcemi v Microsoft Excel jsou zařazené nejpoužívanější základní funkce jako PRŮMĚRPOČET i pokročilé statistické funkce.


Česká verze Anglická verze Od verze Popis funkce
AVERAGEA AVERAGEA Vrátí průměrnou hodnotu argumentů včetně čísel, textu a logických hodnot.
AVERAGEIF AVERAGEIF Vrátí průměrnou hodnotu (aritmetický průměr) všech buněk v oblasti, které vyhovují příslušné podmínce.
AVERAGEIFS AVERAGEIFS Vrátí průměrnou hodnotu (aritmetický průměr) všech buněk vyhovujících několika podmínkám.
BETA.DIST BETA.DIST 2010 Vrátí kumulativní distribuční funkci beta rozdělení.
BETA.INV BETA.INV 2010 Vrátí inverzní funkci ke kumulativní distribuční funkci pro zadané beta rozdělení.
BINOM.DIST BINOM.DIST 2010 Vrátí hodnotu binomického rozdělení pravděpodobnosti jednotlivých veličin.
BINOM.DIST.RANGE BINOM.DIST.RANGE 2013 Vrátí pravděpodobnost zkušebního výsledku pomocí binomického rozdělení.
BINOM.INV BINOM.INV 2010 Vrátí nejmenší hodnotu, pro kterou má kumulativní binomické rozdělení hodnotu větší nebo rovnu hodnotě kritéria.
CONFIDENCE.NORM CONFIDENCE.NORM 2010 Vrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru.
CONFIDENCE.T CONFIDENCE.T 2010 Vrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru pomocí Studentova t-rozdělení.
CORREL CORREL Vrátí korelační koeficient mezi dvěma množinami dat.
COUNTBLANK COUNTBLANK Spočítá počet prázdných buněk v oblasti.
COUNTIF COUNTIF Spočítá buňky v oblasti, které odpovídají zadaným kritériím.
COUNTIFS COUNTIFS Spočítá buňky v oblasti, které odpovídají více kritériím.
COVARIANCE.P COVARIANCE.P 2010 Vrátí hodnotu kovariance, průměrnou hodnotu součinů párových odchylek.
COVARIANCE.S COVARIANCE.S 2010 Vrátí hodnotu kovariance výběru, tedy průměr součinů odchylek pro každou dvojici datových bodů ve dvou množinách dat.
ČETNOSTI FREQUENCY Vrátí četnost rozdělení jako svislou matici.
DEVSQ DEVSQ Vrátí součet druhých mocnin odchylek.
EXPON.DIST EXPON.DIST 2010 Vrátí hodnotu exponenciálního rozdělení.
F.DIST F.DIST 2010 Vrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F.
F.DIST.RT F.DIST.RT 2010 Vrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F.
F.INV F.INV 2010 Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F.
F.INV.RT F.INV.RT 2010 Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F.
F.TEST F.TEST 2010 Vrátí výsledek F-testu.
FINV FINV Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F.
FISHER FISHER Vrátí hodnotu Fisherovy transformace.
FISHERINV FISHERINV Vrátí hodnotu inverzní funkce k Fisherově transformaci.
FORECAST FORECAST V aplikaci Excel 2016 je tato funkce nahrazená funkcí FORECAST.LINEAR v rámci nových prognostických funkcích, ale je pořád dostupná kvůli kompatibilitě s předchozími verzemi. Vrátí hodnotu lineárního trendu.
FORECAST.ETS FORECAST.ETS 2016, tato funkce není dostupná v Excel 2016 pro Mac Vrátí budoucí hodnotu na základě existujících (historických) hodnot pomocí verze AAA algoritmu exponenciální vyrovnání (ETS)
FORECAST.ETS.CONFINT FORECAST.ETS.CONFINT 2016, tato funkce není dostupná v Excel 2016 pro Mac Vrátí interval spolehlivosti pro předpovídanou hodnotu v zadaném cílovém datu.
FORECAST.ETS.SEASONALITY FORECAST.ETS.SEASONALITY 2016, tato funkce není dostupná v Excel 2016 pro Mac Vrátí délku opakujícího se vzorku, který Excel zjistí pro zadanou časovou řadu.
FORECAST.ETS.STAT FORECAST.ETS.STAT 2016, tato funkce není dostupná v Excel 2016 pro Mac Vrátí statistickou hodnotu jako výsledek předpovídání časové řady.
FORECAST.LINEAR FORECAST.LINEAR 2016, tato funkce není dostupná v Excel 2016 pro Mac Vrátí budoucí hodnotu na základě existujících hodnot
GAMMA GAMMA 2013 Vrátí hodnotu funkce gama.
GAMMA.DIST GAMMA.DIST 2010 Vrátí hodnotu gama rozdělení.
GAMMA.INV GAMMA.INV 2010 Vrátí inverzní funkci ke kumulativnímu gama rozdělení.
GAMMALN GAMMALN Vrátí přirozený logaritmus funkce gama Γ(x).
GAMMALN.PRECISE GAMMALN.PRECISE 2010 Vrátí přirozený logaritmus funkce gama Γ(x).
GAUSS GAUSS 2013 Vrátí hodnotu standardního normálního kumulativního rozdělení sníženou o 0,5.
GEOMEAN GEOMEAN Vrátí geometrický průměr.
HARMEAN HARMEAN Vrátí harmonický průměr.
HYPGEOM.DIST HYPGEOM.DIST Vrátí hodnotu hypergeometrického rozdělení.
CHISQ.DIST CHISQ.DIST 2010 Vrátí hodnotu kumulativní funkce hustoty pravděpodobnosti beta rozdělení.
CHISQ.DIST.RT CHISQ.DIST.RT 2010 Vrátí jednostrannou pravděpodobnost rozdělení chí-kvadrát.
CHISQ.INV CHISQ.INV 2010 Vrátí hodnotu kumulativní funkce hustoty pravděpodobnosti beta rozdělení.
CHISQ.INV.RT CHISQ.INV.RT 2010 Vrátí hodnotu funkce inverzní k distribuční funkci jednostranné pravděpodobnosti rozdělení chí-kvadrát.
CHISQ.TEST CHISQ.TEST 2010 Vrátí test nezávislosti.
INTERCEPT INTERCEPT Vrátí úsek lineární regresní čáry.
KURT KURT Vrátí hodnotu excesu množiny dat.
LARGE LARGE Vrátí k-tou největší hodnotu množiny dat.
LINREGRESE LINEST Vrátí parametry lineárního trendu.
LINTREND TREND Vrátí hodnoty lineárního trendu.
LOGLINREGRESE LOGEST Vrátí parametry exponenciálního trendu.
LOGLINTREND LOGLINTREND Vrátí hodnoty exponenciálního trendu.
LOGNORM.DIST LOGNORM.DIST 2010 Vrátí hodnotu kumulativního logaritmicko-normálního rozdělení.
LOGNORM.INV LOGNORM.INV 2010 Vrátí inverzní funkci ke kumulativnímu logaritmicko-normálnímu rozdělení.
MAX MAX Vrátí maximální hodnotu seznamu argumentů.
MAXA MAXA Vrátí maximální hodnotu seznamu argumentů včetně čísel, textu a logických hodnot.
MAXIFS MAXIFS 2016, tato funkce není dostupná v Excel 2016 pro Mac Vrátí maximální hodnotu z buňky vybrané podle danou sadu podmínek nebo kritérií
MEDIAN MEDIAN Vrátí střední hodnotu zadaných čísel.
MIN MIN Vrátí minimální hodnotu seznamu argumentů.
MINA MINA Vrátí nejmenší hodnotu v seznamu argumentů včetně čísel, textu a logických hodnot.
MINIFS MINIFS 2016, tato funkce není dostupná v Excel 2016 pro Mac Vrátí minimální hodnotu mezi buňky vybrané podle danou sadu podmínek nebo kritérií.
MODE.MULT MODE.MULT 2010 Vrátí svislou matici nejčastěji se vyskytujících nebo opakujících hodnot v matici nebo oblasti dat.
MODE.SNGL MODE.SNGL 2010 Vrátí hodnotu, která se v množině dat vyskytuje nejčastěji.
NEGBINOM.DIST NEGBINOM.DIST 2010 Vrátí hodnotu negativního binomického rozdělení.
NORM.DIST NORM.DIST 2010 Vrátí hodnotu normálního kumulativního rozdělení.
NORM.S.DIST NORM.S.DIST 2010 Vrátí hodnotu standardního normálního kumulativního rozdělení.
NORM.S.INV NORM.S.INV 2010 Vrátí inverzní funkci ke standardnímu normálnímu kumulativnímu rozdělení.
NORMINV NORMINV Vrátí inverzní funkci k normálnímu kumulativnímu rozdělení.
PEARSON PEARSON Vrátí Pearsonův výsledný momentový korelační koeficient.
PERCENTILE.EXC PERCENTILE.EXC 2010 Vrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti, kde k je hodnota ležící mezi 0 a 1.
PERCENTILE.INC PERCENTILE.INC 2010 Vrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti.
PERCENTRANK.EXC PERCENTRANK.EXC 2010 Vrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí (mezi 0 a 1) množiny dat.
PERCENTRANK.INC PERCENTRANK.INC 2010 Vrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí množiny dat.
PERMUTACE PERMUT Vrátí počet permutací pro zadaný počet objektů.
PERMUTACE.A PERMUTACE.A 2013 Vrátí počet permutací pro daný počet objektů (s opakováním), které můžou být vybrané z celkového počtu objektů.
PHI PHI 2013 Vrátí hodnotu funkce hustoty pro standardní směrodatnou odchylku.
POČET COUNT Vrátí počet čísel v seznamu argumentů.
POČET2 COUNTA Vrátí počet hodnot v seznamu argumentů.
POISSON.DIST POISSON.DIST 2010 Vrátí hodnotu distribuční funkce Poissonova rozdělení.
PROB PROB Vrátí pravděpodobnost výskytu hodnot v oblasti mezi dvěma mezními hodnotami.
PRŮMĚR AVERAGE Vrátí průměrnou hodnotu argumentů.
PRŮMODCHYLKA AVEDEV Vrátí průměrnou hodnotu absolutních odchylek datových bodů od jejich střední hodnoty.
QUARTIL.EXC QUARTIL.EXC 2010 Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat na základě hodnot percentilu z oblasti 0..1 (s vyloučením hodnot 0 a 1).
QUARTIL.INC QUARTIL.INC 2010 Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat.
RANK.AVG RANK.AVG 2010 Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel.
RANK.EQ RANK.EQ 2010 Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel.
RKQ RKQ Vrátí druhou mocninu Pearsonova výsledného momentového korelačního koeficientu.
SKEW SKEW Vrátí zešikmení rozdělení.
SKEW.P SKEW.P 2013 Vrátí šikmost rozdělení podle počtu obyvatel. Hodnota zešikmení měří, nakolik je rozdělení hodnot vlevo a vpravo od středové hodnoty nesymetrické.
SLOPE SLOPE Vrátí směrnici lineární regresní čáry.
SMALL SMALL Vrátí k-tou nejmenší hodnotu množiny dat.
SMODCH.P STDEV.P 2010 Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru.
SMODCH.VÝBĚR.S STDEV.S 2010 Vypočte směrodatnou odchylku výběru.
STANDARDIZE STANDARDIZE Vrátí normalizovanou hodnotu.
STDEVA STDEVA Vypočte směrodatnou odchylku výběru včetně čísel, textu a logických hodnot.
STDEVPA STDEVPA Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru včetně čísel, textu a logických hodnot.
STEYX STEYX Vrátí standardní chybu předpovězené hodnoty y pro každou hodnotu x v regresi.
T.DIST T.DIST 2010 Vrátí procentuální body (pravděpodobnost) pro distribuční funkci Studentova t-rozdělení.
T.DIST.2T T.DIST.2T 2010 Vrátí procentuální body (pravděpodobnost) pro distribuční funkci Studentova t-rozdělení.
T.DIST.RT T.DIST.RT 2010 Vrátí hodnotu Studentova t-rozdělení.
T.INV T.INV 2010 Vrátí hodnotu t distribuční funkce Studentova t-rozdělení jako funkci pravděpodobnosti a stupňů volnosti.
T.INV.2T T.INV.2T 2010 Vrátí inverzní funkci k distribuční funkci Studentova t-rozdělení.
T.TEST T.TEST 2010 Vrátí pravděpodobnost spojenou se Studentovým t-testem.
TRIMMEAN TRIMMEAN Vrátí střední hodnotu vnitřní části množiny dat.
VAR.P VAR.P 2010 Vypočte rozptyl základního souboru.
VAR.S VAR.S 2010 Vypočte rozptyl výběru.
VARA VARA Vypočte rozptyl výběru včetně čísel, textu a logických hodnot.
VARPA VARPA Vypočte rozptyl základního souboru včetně čísel, textu a logických hodnot.
WEIBULL.DIST WEIBULL.DIST 2010 Vrátí hodnotu Weibullova rozdělení.
Z.TEST Z.TEST 2010 Vrátí jednostrannou hodnotu pravděpodobnosti z-testu.

Naučit se používat různé funkce můžete na našich školeních. V naší nabídce naleznou vhodné školení začátečníci, pokročilí uživatelé i experti - školení Excel.