Microsoft Excel - matematické a trigonometrické funkce

Excel obsahuje mnoho matematických a trigonometrických funkcí. Mezi matematické a trigonometrické funkce v Microsoft Excel patří nejpoužívanější funkce SUMA. Hodně používané funkce jsou i funkce pro zaokrouhlování.


Česká verze Anglická verze Od verze Popis funkce
ABS ABS Vrátí absolutní hodnotu čísla.
ACOT ACOT 2013 Vrátí arkuskotangens čísla.
ACOTH ACOTH 2013 Vrátí hyperbolický arkuskotangens čísla.
AGGREGATE AGGREGATE Vrátí agregaci dat v seznamu nebo v databázi.
ARABIC ARABIC 2013 Převede římské číslo na arabské.
ARCCOS ACOS Vrátí arkuskosinus čísla.
ARCCOSH ACOSH Vrátí hyperbolický arkuskosinus čísla.
ARCSIN ASIN Vrátí arkussinus čísla.
ARCSINH ASINH Vrátí hyperbolický arkussinus čísla.
ARCTG ATAN Vrátí arkustangens čísla.
ARCTG2 ATAN2 Vrátí arkustangens x-ové a y-ové souřadnice.
ARCTGH ATANH Vrátí hyperbolický arkustangens čísla.
BASE BASE Převede číslo na text v číselné soustavě o určeném základu.
CEILING.MATH CEILING.MATH 2013 Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.
CEILING.PRECISE CEILING.PRECISE Zaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty. Číslo bude zaokrouhleno nahoru bez ohledu na jeho znaménko.
CELÁ.ČÁST INT Zaokrouhlí číslo dolů na nejbližší celé číslo.
COMBINA COMBINA 2013 Vrátí počet kombinací (s opakováním) pro daný počet položek.
COS COS Vrátí kosinus čísla.
COSH COSH Vrátí hyperbolický kosinus čísla.
COT COT 2013 Vrátí hyperbolický kosinus čísla.
COTH COTH 2013 Vrátí kotangens úhlu.
CSC CSC 2013 Vrátí kosekans úhlu.
CSCH CSCH 2013 Vrátí hyperbolický kosekans úhlu.
DECIMAL DECIMAL 2013 Převede textový zápis čísla o určitém základu na číslo v desítkové soustavě.
DEGREES DEGREES Převede radiány na stupně.
DETERMINANT MDETERM Vrátí determinant matice.
EXP EXP Vrátí základ přirozeného logaritmu e umocněný na zadané číslo.
FACTDOUBLE FACTDOUBLE Vrátí dvojitý faktoriál čísla.
FAKTORIÁL FACT Vrátí faktoriál čísla.
FLOOR.MATH FLOOR.MATH 2013 Zaokrouhlí číslo směrem dolů na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.
FLOOR.PRECISE FLOOR.PRECISE Zaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty. Číslo bude zaokrouhleno nahoru bez ohledu na jeho znaménko.
GCD GCD Vrátí největšího společného dělitele.
INVERZE MINVERSE Vrátí inverzní matici.
ISO.CEILING ISO.CEILING 2013 Vrátí číslo zaokrouhlené nahoru na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.
KOMBINACE COMBIN Vrátí počet kombinací pro daný počet položek.
LCM LCM Vrátí nejmenší společný násobek.
LN LN Vrátí přirozený logaritmus čísla.
LOG LOG10 Vrátí dekadický logaritmus čísla.
LOGZ LOG Vrátí logaritmus čísla při zadaném základu.
MOD MOD Vrátí zbytek po dělení.
MROUND MROUND Vrátí číslo zaokrouhlené na požadovaný násobek.
MULTINOMIAL MULTINOMIAL Vrátí mnohočlen z množiny čísel.
MUNIT MUNIT 2013 Pro zadanou dimenzi vrátí jednotkovou matici.
NÁHČÍSLO RAND Vrátí náhodné číslo mezi 0 a 1.
ODMOCNINA SQRT Vrátí kladnou druhou odmocninu.
PI PI Vrátí hodnotu čísla pí.
POWER POWER Vrátí výsledek čísla umocněného na zadanou mocninu.
QUOTIENT QUOTIENT Vrátí celou část dělení.
RADIANS RADIANS Převede stupně na radiány.
RANDBETWEEN RANDBETWEEN Vrátí náhodné číslo mezi zadanými čísly.
ROMAN ROMAN Převede arabskou číslici na římskou ve formátu textu.
ROUNDDOWN ROUNDDOWN Zaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule.
ROUNDUP ROUNDUP Zaokrouhlí číslo nahoru, směrem od nuly.
SEC SEC 2013 Vrátí sekans úhlu.
SECH SECH 2013 Vrátí hyperbolický sekans úhlu.
SERIESSUM SERIESSUM Vrátí součet mocninné řady určené podle vzorce.
SIGN SIGN Vrátí znaménko čísla.
SIN SIN Vrátí sinus daného úhlu.
SINH SINH Vrátí hyperbolický sinus čísla.
SOUČIN PRODUCT Vynásobí argumenty funkce.
SOUČIN.MATIC MMULT Vrátí součin dvou matic.
SOUČIN.SKALÁRNÍ SUMPRODUCT Vrátí součet součinů odpovídajících prvků matic.
SQRTPI SQRTPI Vrátí druhou odmocninu výrazu (číslo * pí).
SUBTOTAL SUBTOTAL Vrátí souhrn v seznamu nebo databázi.
SUMA SUM Sečte argumenty funkce.
SUMA.ČTVERCŮ SUMSQ Vrátí součet druhých mocnin argumentů.
SUMIF SUMIF Sečte buňky vybrané podle zadaných kritérií.
SUMIFS SUMIFS Sečte buňky určené více zadanými podmínkami.
SUMX2MY2 SUMX2MY2 Vrátí součet rozdílu druhých mocnin odpovídajících hodnot ve dvou maticích.
SUMX2PY2 SUMX2PY2 Vrátí součet součtu druhých mocnin odpovídajících hodnot ve dvou maticích.
SUMXMY2 SUMXMY2 Vrátí součet druhých mocnin rozdílů odpovídajících hodnot ve dvou maticích.
TG TAN Vrátí tangens čísla.
TGH TGH Vrátí hyperbolický tangens čísla.
USEKNOUT TRUNC Zkrátí číslo na celé číslo.
ZAOKR.DOLŮ FLOOR Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší násobek zadané hodnoty.
ZAOKR.NAHORU CEILING Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší násobek zadané hodnoty.
ZAOKROUHLIT ROUND Zaokrouhlí číslo na zadaný počet číslic.
ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ ODD Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé liché číslo.
ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ EVEN Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé sudé číslo.

Naučit se používat různé funkce můžete na našich školeních. V naší nabídce naleznou vhodné školení začátečníci, pokročilí uživatelé i experti - školení Excel.